Bescherming persoonsgegevens

Bescherming persoonsgegevens

Wij vinden uw privacy belangrijk. Daarom beschermen we uw persoonsgegevens goed. In deze privacyverklaring leest u over de persoonsgegevens die Dianet van u verzamelt en verwerkt wanneer u dialysezorg van ons krijgt. Verder leest u hoe wij uw gegevens verzamelen, waarom we dat doen en met wie wij die gegevens delen. Daarmee handelen we volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Functionaris gegevensbescherming

Om uw privacy te beschermen, hebben we een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Heeft u vragen over deze privacyverklaring of wilt u uw rechten uitoefenen, neem dan contact op met onze functionaris gegevensbescherming via:

Stichting Dianet
Brennerbaan 130
3524 BN Utrecht

E-mailadres: info@dianet.nl

Persoonsgegevens

Om dialysezorg te kunnen verlenen, verwerken wij persoonsgegevens. Hiermee bedoelen we alle informatie over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is (geanonimiseerde gegevens).

Met verwerking bedoelen we elke handeling met betrekking tot persoonsgegevens. Voorbeelden hiervan zijn het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Dianet verwerkt voor de dialysebehandeling de volgende persoonsgegevens van u:

 • Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht en BSN-nummer.
 • Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres en het dialysecentrum waar u wordt behandeld.
 • Gezondheidsgegevens: zoals informatie over de nierfunctievervangende behandeling, de diagnose en uw gezondheid.

Hoe verzamelt Dianet uw persoonsgegevens?

Dianet gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u geeft Dianet uw identiteits- en contactgegevens als u  contact opneemt via de post, telefoon of e-mail. Of als u een enquête invult voor een tevredenheidsonderzoek.
 • Via derden: Dianet ontvangt uw identiteitsgegevens, contactgegevens en gezondheidsgegevens van een van uw behandelaren of via uw zorgverzekeraar.

Hoe gebruikt Dianet uw persoonsgegevens?

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer dat mag volgens de wet- en regelgeving. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer wij van plan zijn een behandelovereenkomst met u uit te voeren of al uitvoeren. Wanneer u deze persoonsgegevens niet met Dianet wilt delen, dan kunnen wij mogelijk niet onze diensten uitvoeren zoals omschreven in de behandelovereenkomst.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang of uw fundamentele rechten niet belangrijker zijn dan deze bedrijfsdoeleinden.
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u deze persoonsgegevens niet met Dianet wilt delen, dan bestaat het risico dat wij deze werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan heeft u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming heeft u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
 • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan moet uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming heeft u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Voor welk doel verwerken wij uw persoonsgegevens?

Voor uw behandeling verwerken wij uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden, om de behandelovereenkomst uit te voeren die met u is gesloten of die we met u gaan sluiten.
 • Wetenschappelijk onderzoek: er wordt veel wetenschappelijk onderzoek gedaan naar dialyse. Dianet werkt mee aan deze onderzoeken als we nierziekten daardoor nog beter kunnen behandelen. Ieder onderzoek moet daarbij voldoen aan strenge eisen. Om uw gegevens hiervoor te gebruiken, vragen wij vooraf uw toestemming.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Voor uw behandeling delen wij uw persoonsgegevens met de volgende partijen:

 • Leveranciers van materialen en voorzieningen, ter ondersteuning van de dialysebehandeling. Daar vallen ook de stoelleverancier, de installateur/elektricien en de internetprovider onder.
 • Zorgverzekeraars.
 • Overige zorgverleners die betrokken zijn bij uw behandeling. Denk aan contractziekenhuizen, apothekers, huisartsen,de zorginstelling waar u mogelijk verblijft en de internist-nefroloog die u behandelt.
 • Onderzoeksbureau voor de verbetering van de kwaliteit van zorg in de nefrologie. Daaronder valt ook Nefrovisie, een ondersteunend bureau voor het kwaliteitssysteem in de nefrologie.