Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij respecteren uw privacy en zijn toegewijd om uw persoonsgegevens te beschermen. In deze privacyverklaring informeren wij u over de persoonsgegevens die Dianet van u verzamelt en verwerkt door gebruik te maken van de website, inclusief alle informatie die u verstrekt door gebruik te maken van de website wanneer u e-mailt, zich aanmeldt voor de nieuwsbrief of gebruik maakt van de social media Facebook, LinkedIn en Twitter. Verder informeren wij u over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, waarom wij uw persoonsgegevens verzamelen en welke rechten u met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Het is van belang dat u deze privacyverklaring leest, zodat u zich bewust bent van hoe en waarom wij uw persoonsgegevens gebruiken.egevens heeft. Daarmee handelt Dianet conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Contactgegevens

Dianet ziet het als haar verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Dianet heeft daarom een functionaris gegevensbescherming aangesteld die onder andere verantwoordelijk is voor de beantwoording van vragen in verband met deze privacyverklaring. Indien u vragen hebt over deze privacyverklaring of u uw rechten wilt uitoefenen, dan kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming via onderstaande contactgegevens:

Stichting Dianet

Brennerbaan 130

3524 BN Utrecht

Functionaris gegevensbescherming: 

E-mailadres: info@dianet.nl

Persoonsgegevens

Om onze website en de diensten via de website aan te kunnen bieden, verwerken wij persoonsgegevens. Met het begrip persoonsgegeven wordt alle informatie bedoeld over een persoon die daarmee geïdentificeerd kan worden. Hieronder wordt geen informatie verstaan waarmee de identiteit van een persoon niet te achterhalen is, oftewel geanonimiseerde gegevens.

Dianet verzamelt, gebruikt, verstrekt en slaat de volgende persoonsgegevens van u op:

 • Identiteitsgegevens: zoals initialen, voornaam, achternaam, geboortedatum, geslacht
 • Contactgegevens: telefoonnummer, straat en huisnummer, postcode en woonplaats, e-mailadres
 • Technische gegevens: IP-adres, browsertype, besturingssysteem, serviceprovider
 • Profielgegevens: gebruikersnaam, wachtwoord, online enquête over tevredenheidsonderzoek
 • Gebruiksgegevens: hoe de website wordt gebruikt
 • Gezondheidsgegevens: zoals informatie over de behandeling

Hoe verzamelt Dianet uw persoonsgegevens

Dianet gebruikt de volgende manieren om uw persoonsgegevens te verzamelen:

 • Rechtstreeks: u verstrekt Dianet de volgende gegevens [identiteitsgegevens en contactgegevens] door met ons contact op te nemen via de post, telefoon, e-mail of het invullen van de enquête voor het tevredenheidsonderzoek.
 • Geautomatiseerd: wanneer u gebruik maakt van de website, verzamelt Dianet automatisch technische gegevens van u over uw browse activiteiten. Dianet verzamelt deze informatie door gebruik te maken van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website van Dianet wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. Voor meer informatie kunt u het cookiestatement nalezen.

Hoe gebruikt Dianet uw persoonsgegevens

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen wanneer de wet- en regelgeving dat toestaat. Wij gebruiken uw persoonsgegevens in de volgende situaties:

 • Overeenkomst: wanneer we van plan zijn een behandelovereenkomst of arbeidsovereenkomst met u uit te voeren of reeds uitvoeren. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan zijn wij mogelijk niet in staat onze diensten zoals omschreven in de behandelovereenkomst of arbeidsovereenkomst uit te voeren.
 • Gerechtvaardigd belang: wanneer de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is voor bedrijfsdoeleinden en uw belang of uw fundamentele rechten niet prevaleren boven deze bedrijfsdoeleinden
 • Wet: de verwerking is noodzakelijk om aan een wettelijke verplichting te voldoen. Wanneer u ervoor kiest deze persoonsgegevens niet met Dianet te delen, dan bestaat het risico dat wij de betreffende werkzaamheden zoals omschreven in de wet niet kunnen uitvoeren.
 • Toestemming: in bepaalde situaties kunnen wij slechts met uw toestemming uw persoonsgegevens verwerken. U kunt uw gegeven toestemming om persoonsgegevens te verwerken altijd weer intrekken. Vanaf het moment dat de toestemming wordt ingetrokken, mogen wij uw persoonsgegevens niet meer verwerken.
 • Kinderen: als u jonger dan 16 jaar bent, dan hebt u toestemming van uw ouders of wettelijke voogd nodig voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.
 • Bewind, mentorschap of ondercuratelestelling: als u onder curatele bent gesteld of voor u een bewind of mentorschap is ingesteld, dan dient uw wettelijk vertegenwoordiger toestemming te geven voor het verwerken van uw persoonsgegevens. Deze toestemming hebt u nodig wanneer uw persoonsgegevens alleen mogen worden verwerkt wanneer daarvoor toestemming is gegeven.

Doel waarvoor Dianet uw persoonsgegevens gebruikt

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Zorg- en dienstverlening: om de juiste zorg- en dienstverlening aan u te bieden verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van de met u te sluiten of reeds gesloten behandelovereenkomst.
 • Relatie: om een relatie met u te onderhouden verwerken wij uw persoonsgegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang. 
 • Veilige en toegankelijke website: om de website veilig en bereikbaar te houden verwerken wij uw technische gegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Klacht: om uw klacht in behandeling te nemen verwerken wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens en gezondheidsgegevens ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Sollicitatieprocedure: om nieuwe collega’s te werven verwerken wij uw identiteitsgegevens,  contactgegevens en de door u geüploade documenten ter uitvoering van het gerechtvaardigd bedrijfsbelang.
 • Aanvraag brochures: om u te informeren over dialysebehandelingen verwerken wij uw identiteitsgegevens en contactgegevens. Tevens vragen wij of u patiënt bent of een zorgfunctie uitoefent om u gericht te kunnen informeren. Hiervoor vragen wij uw toestemming.
 • Nieuwsbrief: om u te informeren over nieuws over Dianet en dialysezorg, achtergrond- en ervaringsverhalen verwerken wij uw emailadres. Hiervoor vragen wij uw toestemming.
 • Aanvraag vakantiedialyse: om tijdens uw vakantie bij ons te dialyseren verwerken wij uw identiteitsgegevens, contactgegevens en BSN nummer ter uitvoering van de behandelovereenkomst.
 • Lotgenotencontact: om patiënten die thuishemodialyse overwegen in contact te brengen met een lotgenoot (ervaringsdeskundige) verwerken wij uw identiteitsgegevens en contactgegevens. Tevens vragen wij naar uw behandelcentrum en een toelichting op uw aanvraag. Hiervoor vragen wij uw toestemming.

Dianet gebruikt uw persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor zij de gegevens heeft verzameld, tenzij Dianet overweegt uw gegevens voor een ander doel te gebruiken en dit doel  verenigbaar is met het doel waarvoor de persoonsgegevens aanvankelijk zijn verzameld.

Met wie delen wij uw persoonsgegevens

Wij delen uw persoonsgegevens met de websitebeheerder van Dianet. Wij hebben met deze partij daarvoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. Daarin komen wij overeen dat deze partij zorgvuldig met uw persoonsgegevens omgaat in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Deze partij krijgt alleen toegang tot uw persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is om haar opdracht voor ons uit te voeren. Deze partij mag uw persoonsgegevens verder verwerken voor specifieke doelen in overeenstemming met onze instructies. Zij mag uw persoonsgegevens niet gebruiken voor eigen doeleinden.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

Dianet doet er alles aan om uw persoonsgegevens adequaat te beschermen tegen verlies, vernietiging, gebruik, wijziging of verspreiding door onbevoegden. Dianet heeft daarvoor een datalek procedure ingericht. Wanneer er onverhoopt sprake is van een datalek, zullen wij contact met u opnemen wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn.

Links naar websites

Op de website van Dianet kunnen links naar andere websites staan. Dianet is niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacybescherming van deze websites. Wij adviseren u om altijd het privacyreglement van de betreffende website te raadplegen.

Bewaartermijn

Wij bewaren uw persoonsgegevens alleen zolang dat noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor wij de persoonsgegevens verwerken. Als er een wettelijke bewaartermijn is, dan bewaren wij uw  persoonsgegevens overeenkomstig de wet. Wanneer wij uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben voor het uitvoeren van onze doeleinden of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, dan worden uw persoonsgegevens verwijderd.

Rechten

De gegevens die wij van u verzamelen zijn persoonlijk. U hebt daarom de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens:

 • U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens;
 • U mag ons vragen om correctie, beperking of verwijdering van uw persoonsgegevens;
 • U mag ons vragen om een kopie van uw persoonsgegevens. Wij kunnen deze kopie – op uw verzoek – ook aan een andere partij doorgeven, zodat u dit zelf niet meer hoeft te doen;
 • U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u van mening bent dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken;

De mogelijkheid bestaat dat wij specifieke informatie van u nodig hebben om onszelf ervan te verzekeren dat wij de juiste persoon voor ons hebben. Met deze beveiligingsmaatregel zijn wij er zeker van dat persoonsgegevens niet bekend worden gemaakt aan andere personen die daartoe niet bevoegd zijn. Wij kunnen ook contact met u opnemen met betrekking tot uw verzoek, zodat wij uw verzoek sneller in behandeling kunnen nemen.

Wanneer u van uw recht gebruik wilt maken, kunt u contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming. Wij proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren. Soms kan het voorkomen dat het langer dan een maand duurt voordat wij kunnen reageren op uw verzoek, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van een complex verzoek of wanneer er meerdere verzoeken zijn. In dat geval brengen wij u hiervan op de hoogte.

Wijziging privacyverklaring

Dianet kan de privacyverklaring wijzigen of aanvullen en zal gewijzigde versies van de privacyverklaring via een opvallende melding op de website weergeven. Wij geven bij deze melding aan wanneer de privacyverklaring voor de laatste keer is gewijzigd. Wij raden u aan om de nieuwe privacyverklaring door te nemen. Indien u niet instemt met de gewijzigde privacyverklaring, dan dient u te overwegen onze website en diensten niet langer te gebruiken. Door onze website en onze diensten via de website te blijven openen en gebruiken nadat de privacyverklaring is aangepast, gaan wij ervan uit dat u akkoord bent met de gewijzigde verklaring.