Onderzoek naar ouderdomsklachten belangrijk bij nierfalen

Onderzoek naar ouderdomsklachten belangrijk bij nierfalen

19 november 2019

Op dinsdag 19 november 2019 is Namiko Goto gepromoveerd op haar onderzoek, waarvoor zij gebruik heeft gemaakt van gegevens uit de door Dianet ondersteunde GOLD studie. Het onderzoek van Namiko Goto levert belangrijke aanknopingspunten voor de behandeling van patiënten met (aanstaand) nierfalen. Dianet vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan studies en onderzoeken rondom dialysezorg. Dit onderzoek is hier een mooi voorbeeld van.

Ouderdomsklachten bij patiënten met nierfalen
De Nederlandse bevolking vergrijst, en dat zie je ook terug in de patiëntengroep met nierfalen, waarbij op dit moment meer dan de helft van de patiënten 65 jaar of ouder is. Deze oudere groep patiënten is vaak anders dan de jongere patiënten; waar het bij de jongere patiënten vaak gaat om een ziekte en voornamelijk ziekte gerelateerde klachten op de voorgrond staan, gaat het bij de oudere patiënt vaak om meerdere ziektes met daarbij ook vaak klachten die niet per se gerelateerd zijn aan een specifieke ziekte, zoals bijvoorbeeld vallen, functionele achteruitgang en geheugenproblemen. Namiko’s onderzoek richt zich op de vraag hoe vaak deze klachten bij de patiënten met nierfalen voorkomen en in hoeverre deze invloed hebben op de prognose van deze patiënten. Deze informatie zou kunnen helpen om patiënten beter voor te lichten over de prognose van hun dialysebehandeling en hen te ondersteunen bij de beslissing over het al dan niet starten van de dialyse.

Meer ouderdomsklachten bij patiënten met nierfalen
Namiko concludeert dat ouderdomsklachten veel voorkomen bij oudere patiënten met nierfalen. Interessant genoeg werd er al bij de jongere, relatief fitte patiënten en in mildere stadia van slecht werkende nieren vastgesteld dat problemen als vallen en botbreuken vaker voorkomen dan bij een vergelijkbare groep zonder nierproblemen. Voor de groep dialysepatiënten van 65 jaar of ouder geldt dat van de 196 patiënten die startten met dialyse slechts 6% helemaal geen ouderdomsklachten had. De aanwezigheid en opeenstapeling van deze ouderdomsklachten hangt duidelijk samen met functionele achteruitgang, sterfte en ziekenhuisopnames van de patiënt. Hieruit volgt het advies om de gezondheidstoestand van de oudere patiënt tijdig vast te stellen door een zogenaamd geriatrisch assessment vóór er met dialyse gestart moet worden. Door dit onderzoek jaarlijks of na grote belangrijke gebeurtenissen te herhalen, kunnen problemen tijdig gesignaleerd worden.