Onderzoek en ontwikkeling

Onderzoek en ontwikkeling

We leveren een actieve bijdrage aan studies en onderzoeken rondom dialysezorg. Patiënten en zorgpersoneel werken regelmatig mee aan onderzoeken van academische ziekenhuizen, zoals het Amsterdam UMC, UMCU, LUMC en VU Medisch Centrum. Ook levert Dianet regelmatig een bijdrage aan onderzoeken naar nieuwe producten voor dialysezorg. Hieronder een overzicht van de onderzoeken waar we mee bezig zijn.

GOUD

In dit onderzoek wordt de effectiviteit van dialysebehandelingen bij ouderen bestudeerd. Deze studie is in 2014 gestart in samenwerking met het Diakonessenhuis Utrecht. Lees hier meer over de publicatie in het Dialyse en Nefrologie Magazine van maart 2020.

NOCTx

Dit is een onderzoek naar de gevolgen van nierfunctievervangende therapieën. Het is een vergelijkend onderzoek bij drie typen dialysepatiënten, nl. patiënten die niertransplantatie hebben gehad, hemodialysepatiënten en peritoneale dialyse-patiënten. De patiënten worden drie jaar lang gevolgd op progressie van verkalking van de kransslagaders. Het onderzoek is geïnitieerd door Dianet en UMC Utrecht.

Domestico

Domestico is een nationale studie naar kwaliteit van leven bij verschillende vormen van nierfunctievervangende therapie.Het doel is inzicht krijgen in de effecten van thuisdialyse op de kwaliteit van leven en klinische uitkomsten in relatie tot de kosten. Dianet doet mee aan deze studie.

Convince

Een internationale studie waarin het verschil tussen hemodialyse en hemodiafiltratie onderzocht wordt. In dit onderzoek wordt, naast ziekte en sterfte, ook gekeken welke invloed een behandeling heeft op de kwaliteit van leven (het ‘patient perspective’).

Inpact

De INPACT-studie richt zich op het neuropsychologisch functioneren van kinderen, adolescenten en volwassenen met chronische nierziekte. Met deze studie onderzoeken wij de hersenstructuur, hersenactiviteit, cognitie en het dagelijks functioneren van nierpatiënten. Daarnaast onderzoeken wij wat de invloed van verschillende niervervangende therapieën (zoals dialyse en transplantatie) hierop is.

Cognitieve (geheugen) stoornissen komen vaak voor bij nierpatiënten, maar wij weten niet precies hoe dit komt. Wij denken dat stapeling van afvalstoffen in de hersenen een belangrijke rol speelt. Doordat de hersenrijping plaatsvindt in een omgeving die meer afvalstoffen bevat, treedt hersenschade op. Dat beïnvloedt het cognitief denken en dagelijks functioneren.

Kaliumbalansstudie

In deze studie wordt gekeken naar verschillende concentraties van kalium tijdens dialyse, de kalium- en natriumbalans en de bloeddruk. De studie is gestart in april 2019.

Zelfmanagement

Zelfredzaamheid van patiënten staat hoog in het vaandel bij Dianet. Zelfmanagement is daarbij een belangrijk instrument. Het Patiënt Activatie Monitoringsysteem (PAM) waarmee wordt gewerkt, meet in hoeverre een patiënt in staat is tot zelfmanagement. Het geeft aan op welk niveau een patiënt zich bevindt en welke acties genomen kunnen worden om de patiënt actief te betrekken in zijn behandeling. 

Meer over dit onderwerp