Rechten en plichten

Rechten en plichten

Als patiënt van Dianet heeft u een aantal rechten en plichten met betrekking tot de dialysebehandeling. Wat mag u van ons verwachten? En wat kunt u zelf doen om uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen?

Op deze pagina vindt u informatie over uw rechten en plichten als patiënt van Dianet overeenkomstig de relevante wet- en regelgeving, waaronder de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) met betrekking tot uw persoonsgegevens.

Bescherming persoonsgegevens

Om uw privacy te beschermen hebben wij een functionaris gegevensbescherming aangesteld. Wij verwerken persoonsgegevens om dialysezorg te kunnen verlenen.

Medisch dossier

Dianet houdt van iedere patiënt een medisch dossier bij. Uw dossier bevat persoonsgegevens en gegevens over uw gezondheid, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, en bevindingen van zorgverleners die bij uw behandeling betrokken zijn.

Wij bewaren uw dossier volgens de wettelijke bewaartermijn, zoals vastgelegd in de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Wij kunnen uw dossier langer dan de wettelijke bewaartermijn bewaren als dat nodig is om goede zorg te blijven bieden, bijvoorbeeld als u een chronische of erfelijke aandoening heeft.

U heeft de volgende rechten in relatie tot uw persoonsgegevens en (medische) behandeling:

 • Inzage en kopie gegevens
  U mag ons vragen om inzage in uw persoonsgegevens en uw medisch dossier. Hiervoor kunt u een afspraak maken met uw verpleegkundige. We brengen uw arts hiervan op de hoogte, zodat hij eventueel een toelichting kan geven. Wilt u informatie nog eens nalezen, dan kunnen we een kopie maken. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat via med.secret@dianet.nl. Het originele dossier blijft bij Dianet.
 • Correctie gegevens
  U mag ons vragen om een correctie of beperking van uw persoonsgegevens. U mag ook een schriftelijke verklaring aan het dossier toevoegen. Dat kan bijvoorbeeld als u vindt dat gegevens onjuist zijn of als u een andere visie hebt dan in uw dossier staat. Dit doet u na overleg met uw arts.
 • Vernietiging gegevens (recht op vergetelheid)
  Het is mogelijk om (een deel van) uw dossier te laten vernietigen. In sommige gevallen zijn wij echter wettelijk verplicht gegevens te bewaren. In dat geval kunnen wij uw verzoek niet uitvoeren. Daarnaast kan vernietiging van (een deel van) uw dossier in strijd zijn met goed hulpverlenerschap. Denk daarbij aan informatie die zó belangrijk is voor uw behandeling, dat we door vernietiging geen goede zorg meer kunnen leveren. Verder kunnen gegevens uit het dossier die belangrijk zijn voor iemand anders dan de patiënt om die reden bewaard blijven. Als er geen wettelijke (medische) bezwaren zijn, zullen wij aan uw verzoek voldoen. Dit kunt u schriftelijk aanvragen bij het medisch secretariaat.
 • Overdragen van gegevens (recht op dataportabiliteit)
  U heeft het recht om uw digitale persoonsgegevens mee te nemen en over te dragen aan een ander behandelcentrum. Dit recht geldt voor de gegevens die Dianet met uw toestemming heeft ontvangen of die we hebben ontvangen om de behandelovereenkomst uit te voeren. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de gegevens van een bloeddrukmeter of labuitslagen. Meer informatie hierover vindt u op de site van Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Bezwaar maken tegen uw gegevensverwerking
 • U kunt bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens door Dianet. Bijvoorbeeld wanneer u als patiënt mee heeft gedaan aan een medisch onderzoek en u komt er later achter dat er een onderzoeker bij dat centrum werkt die u kent. In dat geval kunt u bij Dianet bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.
 • Klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens
  U kunt een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat wij uw persoonsgegevens onrechtmatig verwerken.
 • Recht op informatie
  U beslist samen met uw zorgverleners hoe uw behandeling verloopt. Hiervoor hebt u informatie nodig over uw behandeling, de gevolgen en risico’s, alternatieve behandelmethoden en vooruitzichten na onderzoek of behandeling. Onze zorgverleners zijn verplicht u de informatie te geven waar u behoefte aan hebt. Daar nemen we graag de tijd voor. Want alleen als u goed geïnformeerd bent, kunt u uw eigen keuzes maken. Uiteraard kunt u hierbij rekenen op steun en advies. Hebt u bijvoorbeeld behoefte aan meerdere gesprekken over uw behandeling, dan maken we daar tijd voor.

Het kan zijn dat wij specifieke informatie van u nodig hebben, zodat we zeker weten dat wij de juiste persoon voor ons hebben. Met deze beveiligingsmaatregel zijn wij er zeker van dat persoonsgegevens niet terecht komen bij andere personen die deze gegevens niet in mogen zien. Wij kunnen ook contact met u opnemen over uw verzoek, zodat wij uw verzoek sneller in behandeling kunnen nemen.

Wij proberen binnen een maand op uw verzoek te reageren. Soms kan het ietsa langer duren, bijvoorbeeld als uw verzoek ingewikkeld is of wanneer er meerdere verzoeken zijn. In dat geval latwn we u dat weten.

Behandelovereenkomst en eigen keuzes

Als u start met de dialysebehandeling, gaat u een behandelovereenkomst met Dianet aan. Hieronder vallen ook onderzoeken en behandelingen die met de dialyse te maken hebben. U mag een onderzoek of behandeling weigeren. Dit heeft geen invloed op uw verdere behandeling. De arts wijst u dan op de gevolgen van deze beslissing en informeert u over alternatieven.

Toestemming

Alleen de zorgverleners die u behandelen, mogen uw dossier inzien. Daarnaast kunnen een auditorenteam van Dianet en van Nefrovisie  in uw dossier kijken om de kwaliteit van uw behandeling te controleren (gerechtvaardigd belang). Bent u het daar niet mee eens, dat kunt u daar bezwaar tegen maken. Anderen, zoals een werkgever, zorgverzekeraar of familielid, hebben eerst uw toestemming nodig, tenzij er een wettelijke grondslag is voor inzage in uw dossier. Elke zorgverlener heeft alleen toegang tot gegevens die hij voor zijn deel van uw behandeling nodig heeft. Als een zorgverlener meer gegevens uit uw dossier wil inzien, moet u daar ook toestemming voor geven.

Voor verwerking van persoonsgegevens die buiten de behandelovereenkomst vallen, moet Dianet kunnen aantonen over een geldige grondslag voor die gegevensverwerking te beschikken.

Privacy bij behandeling

Gesprekken over de behandeling en persoonlijke gesprekken kunnen altijd gevoerd worden in een besloten ruimte teneinde uw privacy te waarborgen.

Meewerken aan uw behandeling

Naast rechten heeft u ook een aantal plichten. Dat klinkt misschien wat zwaar, maar het betekent dat u op zo'n manier met Dianet samenwerkt dat wij goede zorg kunnen verlenen. Het belangrijkste is dat u meewerkt aan een behandeling. Dat houdt onder andere in dat u zich aan de afspraken houdt. Ook is het van belang dat u ons zo veel mogelijk informatie geeft die belangrijk is voor uw behandeling. Bijvoorbeeld over uw gezondheid. Op die manier kunnen wij de behandeling afstemmen op uw wensen en behoeften en de beste zorg verlenen. Regels en wetten kunnen niet alles vatten. Wij streven ernaar om elkaar met respect en vertrouwen te behandelen. Niet omdat de wet dat voorschrijft, maar omdat we zo de zorg kunnen bieden die bij u past.